Връзка към сайта на фирмата
 
 
и
ПОЛИТЕХНИКС
и
иКОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ТОПЛОЕНЕРГИЯ (CHP) КОГЕНЕРАТОРИ

Основни характеристики на този вид съоръжения

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОГЕНЕРАТОРЪТ:
Система за комбинирано производство на ел. ток и гореща вода/пара;
Съотношението на произведената ел. енергия към произведената топлинна енергия (kW) e 1 : 1,2,  1,5, а при използване на газови турбини (за по големи мощности) – 1 : 3,  4.

ОСНОВНИ АГРЕГАТИ:
Двигател с вътрешно горене (ДВГ) или газова турбина, работещи с дизелово или газово гориво (пропан-бутан, природен газ, биогаз и др.);
Генератори за производство на ел. ток, задвижвани от ДВГ;
Охлаждащи системи, топлината от които може да се ползва за отопление или за други нужди (технологични, климатични и др.);
При когенераторни системи, произвеждащи над 10 MW/h, се практикува използване на газови турбини, поради по малките размери на агрегата, като вече се предлагат и такива модули с микротурбини за електрически модули от порядъка на 50- 500 kW.

Има и когенерации, работещи с гориво биомаса, но те са с друга технологична схема.

ПРЕДИМСТВА:
Осигурява автономност по отношение на ел. снабдяване и топлоснабдяване на собственика на съоръжението;
Едновременното производство на ел. ток и гореща вода води до намаляване себестойността на тези продукти, т.е. намалява значително (30- 50%) разходите по отоплението;
В резултат на близостта до консуматорите, загубите от трансформирането и принасянето на енергията при когенераторите възлиза на по-малко от 10%;

При оптимално натоварване, съоръжението се изплаща в рамките на един жизнен цикъл – от 2,5 до 3,5 години, като едно съоръжение може да има 3,5,  5 жизнени цикъла;
Важно е да се отбележи факта, че съгласно сега действащи ЗЕЕЕ, НЕК е задължен да изкупува ел. ток, произведен от такъв вид съоръжения. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Топлофикационни централи;
Индустрия;
Селското и горското стопанство; 
Общини; 
Обществени сгради – административни сгради, училища, болници, социални заведения и други;
Отделни жилищни квартали.

   Задължително предварително трябва да бъде направен професионален енергиен одит, който да покаже необходимостта от когенератор.
   В заключение може да се каже, че когенерацията е уместна там където има постоянни нужди от топлинна енергия за поне 4500 часа годишно.

и
Copyright ©иии1993 - 2008  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени
и